Партнерство і співпраця адміністрації школи з батьківською громадськістю у справі становлення особистості учня

Школа ХХІ століття… Яка вона? Відповідь на це запитання ми знаходимо, насамперед, у державній національній програмі «Освіта України ХХІ століття», де серед пріоритетних напрямків реформування освіти відзначено, що в основу національної школи мають бути покладені такі чинники: принцип єдності сім’ї та школи, наступності та спадковості поколінь, організація родинного виховання та освіти.

І це закономірно, адже побудувати повноцінну національну школу без родинного виховання, активної участі й підтримки батьків не можливо.

Як два крила у птаха, що допомагають йому вільно літати в безмежному просторі, так сім’я і школа створюють оптимальне навчальне середовище для вільного та повноцінного розвитку особистості школяра. Їх співробітництво є важливою умовою ефективної навчально-виховної роботи, спрямованої на створення атмосфери доброзичливості і взаєморозуміння, з опорою на народні та сучасні педагогічні надбання, національну і світову культуру, вселюдські і національні моральні цінності.

Можна сказати, що школа і сім'я, батьки і вчителі, батьківський комітет і адміністрація школи — єдине ціле, діяльність якого спрямована на дитину, її навчання, виховання, розвиток, становлення.

Саме такі проблеми вирішує сьогодні родинно-шкільний колектив Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №29. Тут кожен опановує складну науку людинознавства, розпізнає таємниці саморозвитку й самовиховання, забезпечує об’єктивні та суб’єктивні умови для формування дитини як особистості, підняття її на ступінь «акме». Бажання бути інноваційними, гнучкими та творчими у визначенні нового бачення розвитку школи та освіти родинно-шкільний колектив розширює коло партнерів і закладає підвалини для становлення закладу як громадсько-активної школи.

У центрі діяльності родинно-шкільного колективу – особистісний ріст і розвиток особистості. Саме тому організація та проектування виховної діяльності закладу відбувається спільно з учнівським, батьківським колективом школи та громадськістю мікрорайону. В основі створення моделі виховної системи Миколаївської ЗОШ №29 лежить ціннісне ставлення до дитини та ідея відкритості школи, у першу чергу, для батьківської громадськості. Суть полягає в тому, що виховний процес підпорядковується формуванню у кожної дитини ціннісного ставлення до власного життя і співставлення його з життям інших людей. Процес відкритості школи для дитини забезпечує розширення соціальних контактів школи з родиною, поліпшує взаємодію педагогічного та батьківського колективу з усіма соціальними інституціями, причетними до виховання, шкільне спілкування максимально наближене до родинного.

Взаємодія школи і сім’ї підпорядкована формуванню активної педагогічної позиції батьків, озброєнню їх новими педагогічними і психологічними знаннями та вмінням виховувати власних дітей. Основним завданням педагогічного колективу школи є залучення батьківської громадськості до співпраці з метою поліпшення навчально-виховного процесу у закладі. Тому у процесі реалізації Програми Основних орієнтирів виховання, у школі був створений проект «Школа-дитина-родина» на період з 2011 по 2013 роки.

Автор проекту ЗДВР Братошевська С.В.також створена модель родинного виховання. (слайд)

Підсумки реалізації та впровадження проекту обговорювалися на засіданнях методичного об’єднання класних керівників.

У процесі роботи визначено напрями залучення батьків та громади до співробітництва в галузі освіти та виховання, а саме(слайд)

· забезпечення головних потреб для розвитку дітей та підлітків;

· розвиток відкритості та зворотної комунікації;

· підтримка навчання в сім'ї та громаді;

добровільна допомога школі та дорадча роль батьківської громадськості;

· організація співробітництва та партнерства;

· участь у прийнятті рішень та управлінні закладом.

До вашої уваги запропоновано слайд з інформацією про форми спільної роботи школи і сім'ї

Працюючи у школі майже 30 років, дійшла висновку, що тільки у тісній співпраці педагогів і батьків можна досягнути успіху у справі виховання і навчання школярів.

З метою залучення батьків до співпраці у справі навчання та виховання підростаючого покоління, у школі створений загальношкільний батьківський комітет. Він покликаний допомагати школі та сім’ї в здійсненні загальної середньої освіти дітей та молоді, забезпечувати глибокі та стійкі знання учнів з основних наук, виховувати у школярів високі моральні якості, свідоме ставлення до праці, відповідальність, організованість та дисципліну, культуру поведінки в правовому, естетичному, фізичному аспектах, охороні їхнього здоров’я.

Батьківський комітет нашої школи обирається щорічно на загальношкільних батьківських зборах. До його складу входять по 2 представники від кожного класу. Батьківський комітет складає план роботи на навчальний рік. Його зміст визначається завданнями, що стоять перед школою, та конкретними умовами його роботи. Представники комітету ведуть протоколи своїх засідань, що проходять щомісяця. Члени комітету беруть активну участь у житті школи і вирішенні усіх нагальних питань.

Нині загальношкільний батьківський комітет очолює Приймак Оксана Леонідівна. З вдячністю згадуємо попередніх голів загальношкільного батьківського комітету: Бондар Т.П., Величковську Т.М, Величковську С.А., Білу Л.А.Є традиційним проведення спільних засідань загальношкільного батьківського комітету та ради школи (слайд)

У своїй роботі комітет школи керується Положенням про батьківський комітет загальноосвітньої школи, планом роботи школи, рішеннями батьківських зборів, рекомендаціями педагогічної ради, директора школи та класних керівників.

Одним із шляхів вирішення шкільних проблем є анкетування батьків та учнів. До уваги батьків на батьківських зборах пропонуються тематичні анкети відповідно теми та мети батьківських зборів.

Анкета для батьків

1. Яку інформацію Ви б хотіли отримати на батьківських зборах?

2. Які питання виховання Вас особливо хвилюють?

3. Яку пресу Ви читаєте?

4. Чим Ви можете допомогти класному керівнику в роботі з дітьми класу?

5. На що слід звернути особливу увагу вчителю в роботі з Вашою дитиною?

Що дає нам анкетування? Насамперед, ми знаємо запити учнів та батьків, проблеми, окреслюємо шляхи їх вирішення. Питання анкет розробляються разом з батьківським комітетом, серед них є різні, але найголовніше питання - навчання. Це тісно пов’язано з проблемною темою школи.

Так, анкетування «Стимулювання процесу навчання в сім’ї» серед батьків учнів 5, 7, 8, 11 класів в пункті «Школа для сім’ї» свідчить про те, що школа в цілому створює належні умови для розвитку природних здібностей учнів, сприяє розвитку їхнього здоров’я. Маємо наступні результати:

Батьки є співавторами процесу навчання в школі: беруть участь у проектах, допомагають у створенні презентацій, проведенні екскурсій, родинних свят, надають допомогу в обладнанні кабінетів,виступають у ролі судей під час конкурсів та шкільних вечорів). На запитання «Чим ви можете допомогти школі?» відповіді були такі:

З анкет встановлено, що вчитель-предметник стимулює процес навчання школярів через виставлення оцінок в балах, словесну подяку, нагородження грамотою, листами подяки. Яким же чином стимулюють до навчання дітей батьки?

Ось результати.

Якщо учень навчається добре, то:

43% – матеріально заохочують;

38% – подякою;

19% – без заохочення.

Поряд із цим, якщо дитина приносить погані оцінки, то батьки:

50 % – забороняють користуватися комп’ютером;

23% – забороняють спілкуватися з друзями, гратися на вулиці;

18% – читають нотації;

3% – не реагують на навчання.

Сьогодні складно уявити навчання без комп’ютера. Результати анкетування «Комп’ютерна підтримка при підготовці до уроків» серед учнів 6, 9, 11 класів свідчить, що 94% наших учнів мають вдома комп’ютер. Із них 17% – 2 і більше в сім’ї. 93% підключені до мережі Інтернет. Яким же чином наші учні використовують його у навчанні? Результати анкетування такі:

Комп’ютер – це явище позитивне, але в той же час ми, вчителі, на уроках відчуваємо проблему – недостатній темп читання учнів, розуміння прочитаного, що призводить до того, що учні не вміють читати, не хочуть читати. Але від рівня начитаності дитини залежить рівень інтелекту особистості. З анкет «Сімейне читання” маємо наступні дані:

Отже, важливими проблемами є надмірне захоплення комп’ютером, небажання читати і на них необхідно звернути увагу вчителям та батькам. Саме з цією метою на загальношкільних зборах санітарний лікар прочитала лекцію «Як користуватися комп’ютером під час підготовки до уроків», а психолог школи надала консультації батькам, як не стати «залежним» від комп’ютера.

Загальношкільний комітет у своїй діяльності спирається на роботу класних батьківських комітетів. Успішність роботи закладу залежить від того, яким чином будуть співпрацювати загальношкільний та класні комітети. Батьківський комітет класу створюють з метою демократизації управління виховним процесом, налагодження зворотного зв'язку: сім'я — школа, для поточного коригування управлінських рішень, забезпечення єдності педагогічних вимог до учнів, надання допомоги сім'ї у вихованні та навчанні дітей.

Добре організований батьківський комітет виконує в класі різні функції, однією з яких є допомога в організації навчально-виховного процесу. Наприклад, популярними у нашій школі є проведення конкурсів на кращий щоденник, зошит. Часто батьківськими комітетами проводяться рейди перевірок щодо дбайливого ставлення учнів до свого портфеля, підручників чи письмового приладдя.

Важлива функція батьківського комітету класу — допомога класному керівникові в позакласній роботі. Насамперед — організація та проведення батьківських уроків у класі, тобто надання можливості для творчості, імпровізації кожній родині. Під час батьківського уроку діти знайомляться із захопленнями конкретної сім'ї, дізнаються про цікаві традиції та звичаї, розширюють свій кругозір.

Успіх у навчанні безпосередньо залежить від сімейного щастя. Людина не може жити самотньо, для кожного з нас сім'я – це той причал, де нас зрозуміють, підтримають і будуть любити, не дивлячись на всі наші недоліки.

Приємно згадати, як було проведено родинне свято у 6 класі, де класним керівником є Силкіна Анна Василівна.(слайд)

Анна Василівна Силкіна із учнями 6-го класу, а нині це учні 7 класу разом створювали сценарій свята. Діти вигадували цікаві конкурси, продумували хід свята, класний керівник підтримував усі креативні починання своїх учнів. Доклавши зусиль, бажання і море творчості, був створений сценарій. І от настав довгоочікуваний день. Закінчились уроки та учні із завмиранням серця почали чекати своїх найдорожчих глядачів. Раз за разом продивляючись сценарій, вони намагалися уявити, як же будуть дивуватись мама й тато, побачивши їх у нових і незвичайних образах.

Свято відкрили наші прекрасні ведучі Антонюк Віталій та Гасевська Крістіна, які привітали шановних гостей і висловили думку про те, що сьогоднішнє свято неодмінно стане ще одною сходинкою до сімейного зближення та родинного єднання. В зал був внесений коровай, адже саме так прийнято зустрічати найдорожчих гостей. Анна Василівна Силкіна також привітала батьків і побажала їм здоров'я, достатку і, звісно ж, родинного щастя.

А далі... А далі були пісні, частівки (у виконанні Білоус Анастасії, Кузьмич Ганни, Гулак Анастасії, Видойник Вікторії, Мостовиці Руслана), конкурси, вірші (у виконанні Гасевської Крістини, Римбалович Максима, Білоус Анастасії, Алєксєєнко Ольги), танці (у виконанні Зеверта Всеволода, Гулак Анастасії, Ляшенко Ярослава, Видойник Вікторії, Римбалович Максима, Гасевської Крістіни), змагання між батьками.

Свято продовжувалось більше години, а здалось, що пролетіло за кілька хвилин, адже не було жодного, хто б не розділяв атмосферу радості і веселощів. На цю годину дорослі й самі перетворились на дітей і з невимушеним ентузіазмом разом з дітьми вирушили до казки, яку самі створювали.

На нашу думку, в такі моменти щирої радості забувається все негативне. Зникає ворожість, злоба, якої, нажаль, багато у нашому суспільстві, відкриваються кращі риси людей, люди стають ближчі один до одного.

Ми щиро віримо в те, що такі свята зближують родини, показують їм, що сім'я – найбільший скарб людини, її міцна і надійна опора у житті. Всі спостерігали як гордість за своїх дітей відбивалась в очах батьків.Вдячні слова були висловлені батьківським комітетом классу у статті на сторінках інтернет видання.

9 листопада 2012 року в школі відбулося традиційне «Свято п’ятикласників» за участю дітей, вчителів та батьків. Воно стало підсумком адаптації учнів 5-го класу до навчання в основній школі.

Провідна ідея виховного заходу – це утвердження єдності сім'ї, в якій зростає й виховується дитина, та школи, як осередку навчання й формування особистості, з метою створення сприятливих умов для забезпечення щасливого дитинства, яке потребує гармонії у родинних стосунках, сприятливого психологічного клімату, міцної матеріально-технічної бази, висококваліфікованих педагогів для реалізації завдань навчально-виховного процесу.

Учні 5-го класу, під керівництвом Грицюк Юлії Михайлівни, презентували досягнення класного колективу, здобуті під час навчання за перші місяці нового 2012-2013 навчального року.

Випускники початкової школи (класовод Топоркова Алла Іванівна) з гордістю несуть звання «п'ятикласник», усвідомлюють, що навчання у середній ланці потребує ще більшої відповідальності, адже з'явилися у розкладі уроків нові предмети, факультативні заняття, гуртки, які розкривають обдарування учнів, стимулюють їхню пізнавальну активність.

Доброю традицією в школі стало проведення свята «Посвята в першокласники». (слайд)

Психологічні вправи, цікаві конкурси, інтелектуальні ігри з дітьми та батьками – все це сприяло щирій і дружній атмосфері спілкування. Батьки і діти залишали приміщення школи з позитивними емоціями.

Школа має свої традиції і таланти.

Багато уваги батьківський комітет 7 та 5 класів приділяють проблемам навчання та виховання. З цією метою проводяться спільні засідання класного колективу та батьківського комітету(слайд) Так, двічі на рік (за необхідністю – і частіше) організовуються засідання з питань рейтингу навченості та поведінки учнів класу. На таких заходах батьки виражають подяку найкращим учням, виявляють проблеми, що наявні в класі та знаходять ефективні шляхи їх вирішення. Засідання закінчуються дієвими рішеннями (лист-подяка батькам, лист-попередження, оголошення подяки учням класу). Про оригінальність та сучасні погляди представників батьківського комітету свідчить пропозиція грошової винагороди дітям, які найкраще закінчать навчальний рік. З метою стимулювання учнів до навчання оголосили конкурс «Прорив року».

Крім таких уроків, батьківські комітети допомагають класним керівникам в організації свят, екскурсій і поїздок.( слайд) Допомога батьківського комітету в розв'язанні проблем із відвідуванням театрів, музеїв, виставок, є досить значною, усі ці заходи цікаві не лише дітям, але й самим батькам, побачити свою дитину в незвичній обстановці, проаналізувати її поведінку, ставлення до того, що відбувається, просто поспілкуватися зі своєю дитиною та іншими дітьми. Дуже цікавою і змістовною була екскурсія до славетного українського міста Львів, здійснена учнями школи. Ця екскурсія була організована Гайченко Н.А. (вчитель географії) та членом батьківського комітету 11 класу, мамою учня 11 класу, Суровцевою Ганною Володимирівною.

Це унікальна можливість більш глибоко і якісно засвоїти матеріал з історії, української та світової літератури, географії та інших дисциплін шкільної освітньої програми, розширити свій кругозір.

Плануючи роботу закладу, згідно створеного проекту «Школа-дитина-родина» ми обов’язково кожного року проводимо анкетування з метою виявлення рівня задоволення учнів та батьків шкільним життям. Результати анкетування до вашої уваги.

Важливе місце у вихованні школяра має урок.(слайд) Наші батьки є партнерами у проведенні уроку.Член батьківського комітету школи Задорожня О.В., мама учениці 2 класу проводить майстер-клас на інтегрованих уроках: природознавство, трудове навчання.(слайди)

Саме під час уроку відбувається формування ціннісних ставлень учнів, матеріал уроку підбирається з такою метою, щоб не лише дати учневі певні знання, а спонукати дітей до їх практичного використання як засобу самовдосконалення та саморозвитку. Важливе місце тут належить умілій організації пошукової, творчої діяльності школярів, створення під час уроків інтерактивних методів, які б допомогли розкрити творчий потенціал кожної дитини.

За три роки значно збільшилася кількість учнів, які бажають брати участь в інтелектуальних конкурсах. В цьому ми відчуваємо підтримку батьків. Це виявляється не тільки у тому, щоб заохотити дітей до участі у конкурсах, а саме головне спонукати дітей то творчості ,пошуку, до знань. Готуючись до участі у конкурсах батьки разом з дітьми занурюються у світ науки, світ знань,світ пізнання.

Учні школи беруть активну участь і у міських, обласних, Всеукраїнських проектах (2010-2013 роки)

На шляху до впровадження творчих ідей важко переоцінити роль проектування та залучення вихованців до соціально значущої, корисної діяльності. Школа взяла участь у міському проекті «Бузька хвиля» (2010 -2012 н.р.): на сьогоднішній день створено дослідницькі групи учнів, якими ведеться пошукова робота та представлено роботи на виставку учнівської конференції за підсумками ІІ етапу проекту.\

Мої учні 9 – 11 класів (Фроленко Євген, Киндилевич Анна, Глощанюк Ірина) стали активними учасниками обласного навчально – виховного проекту «Ланцюг поколінь» з нагоди підготовки до 70 – річчя Великої Перемоги. Ми разом з учнями записували свідчення ветеранів ВВВ, створювали відеофільми , а потім все розміщували у ютубі,створюючи карту Миколаївської області .У створенні фільмів нам допомагав батько учня 11 класу Попов В.П. Група учнів була запрошена на обласну конференцію до МОІППО за результатами виконаних завдань проекту.

У Всеукраїнському конкурсі пам’яті В.М.Волковинського зазначені вище учні стали лауреатами в номінації «Долі обпалені війною». Юні історики-краєзнавці стали дослідниками трагічних доль наших співвітчизників, своїх бабусь та дідусів, прадідів, використовуючи проектну методику. Ірина Глощанюк провела дослідження щодо життєвої долі свого прадіда, дізналася не лише про його бойовий шлях, участь у боях, а й про його палке кохання, яке виникло саме у Миколаєві і докорінно змінило долю прадідуся. Він на завжди залишився жити у нашому місті.(фільм)

Збереження та зміцнення здоров’я дітей - одна з основних проблем, над якою наполегливо працював педагогічний та батьківський колектив школи. Продовжилася робота по впровадженню Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» (на період до 2015 року). В 2012 – 2013 н.р. всі класні колективи працювали над виконанням завдань міської КТС «Рух. Енергія. Здоров’я та краса!». За підтримки батьківської громадськості учні 7 класу відвідали плавбасейн «Водолій» ,відбувся футбольний матч між учнями 5-6 класів (членами журі були представники батьківської громадськості), здійснювалися походи у ліс, на річку.

До мене звернулися лідери учнівського самоврядування з наступною пропозицією:«Хіба це не добре, що хлопці віддають перевагу спорту, а не поганим компаніям та алкоголю. Молодші школярі, дивлячись на старшокласників, будуть брати добрий приклад. Дівчата будуть вболівати за однокласників. Адже можна проводити змагання по велоспорту. Будь який спорт - це здоров`я, рух і краса!»

Таким чином, учні школи залучилися до виконання соціальних проектів РУСАЛУ. Спільними зусиллями учнів, вчителів та батьків ми стали переможцями 3 проектів. Перший проект – облаштування дитячого майданчика у мікрорайоні. До роботи залучилися і батьки, і учні. Батьківські комітети 4 та 11 класів втілювали в життя перший проект. Вони облаштовували дитячий майданчик: завозили пісок, фарбували разом з дітьми гойдалки, вимітали сміття з прилеглої території, озеленювали майданчик. Результат нашої тісної співпраці – у мікрорайоні підшефного ДНЗ №121 з’явився дитячий майданчик, де разом з дітьми батьки можуть проводити свій вільний час. Два наступних проекти були направлені на заохочення молоді до здорового способу життя. Ці проекти здійснювали учні та батьки (9,7 класів та 10,11класу). Результат впровадження проектів - діти та школа мають оновлений спортивний майданчик, велостоянку. Слід наголосити, що це єдина велостоянка в Корабельному районі. Тому успіх є очевидним!

Школа – велика родина, що нагадує бджолиний вулик. В школі кожний займається своєю справою: вчителі навчають, виховують, учні навчаються, розвиваються, вдосконалюються, батьки підтримують та співпрацюють з нами.

Досвід школи з даного питання узагальнено в роботі «Батьківський комітет» представлений на Всеукраїнський конкурс «Директор 21 століття» в номінації «Громадсько – державне управління школою». Також з матеріалами щодо досвіду роботи школи з даного питання можна ознайомитися на сайті управління освіти, методичному порталі, сайті школи.

Класні керівники, заучи, удосконалюють свої знання., діляться досвідом роботи, беруть активну участь у фахових конкурсах Дипломом за участь у конкурсі на кращу розробку батьківських зборів від редакції «Шкільний світ» нагороджена ЗДВР Браташевська С.В.. Класні керівники Гіштимулт Т.І., Гайченко Н.А., Лютер О.В. отримували перемогу в міському конкурсі «Класний керівник року».

Але весь наш шкільний колектив розуміє, що ми не змогли б досягти таких значних успіхів без підтримки з боку батьківської громадськості. Адже наші позитивні результати та досягнення – це результат тісної співпраці та взаємодії з батьками.

Слайд «Співпраця з різними організаціями та установами»:

«Альтер-спорт» - популяризація велоспорту, впровадження проекту «Територія Русал» (керівник проекту вчитель математики Силкіна А.В., класний колектив 7 класу)

З ініціативи батьків було проведено свято «Масляна». Батьківський комітет школи висунув пропозицію взяти шефство над дитячим будинком « Сонечко» ця тісна співпраця з дитячим закладом продовжується уже 10 років.

На базі підшефного ДНЗ №121 – учителя початкової школи проводять відкриті уроки та заходи щодо підготовки дітей до школи, дні відкритих дверей для майбутніх першокласників, свята Святого Миколая, Новий рік, спортивні змагання, заходи щодо місячника «Увага, діти на дорозі!». У дитячому садочку працюють вихователями троє наших матусь, які постійно з метою популяризації та підвищення іміджу школи пропонують проведення цікавих сумісних заходів. Завдяки тісній співпраці з дитячим садком більша частина дітей старшої групи приходить саме у нашу школу.

• Вищі навчальні заклади: Національний аграрний університет, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського, Миколаївська філія КНУКіМ – профорієнтаційна робота

• Обираючи ту чи іншу професію наші учні спираються також і на досвід своїх батьків. У класах проводяться сумісні збори учнів-батьків, де батьки розповідають про свій вибір, про свою професію, ведеться профорієнтаційна робота. Протягом року в 9 класі проводиться робота психолога школи щодо визначення запитів та потреб учнів, введення профілю навчання. Не останнє слово у цьому і за батьками, які піклуються про подальшу долю та працевлаштування своїх батьків. З 2008 року у школі введено технологічний профіль, учні отримують професії промоутер,офіціант, кухар. Зараз учні 10 класу на базі Миколаївського коледжу бізнесу та права проходять навчання та здобувають професію кухар ІІІ.

• Співпрацюємо з адміністрацією Корабельного району. ту.

РЕЗУЛЬТАТ ЗАЛУЧЕННЯ БАТЬКІВ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ

ДО ПАРТНЕРСТВА В ОСВІТІ

Користь для учнів

збереження здоров'я;

покращення успіхів у навчанні;

активна участь у роботі класу та школи

позитивне та сумлінне ставлення до виконання домашніх завдань;

дотримання етичних норм поведінки;

підвищення інтересу до навчання.

Користь для батьків

• усвідомлення позитивного впливу освіти на дітей;

• глибше розуміння роботи школи;

•встановлення кращого спілкування між батьками, дітьми та вчителями;

• залучення батьків до навчання дітей вдома;

• спонукання батьків до підвищення своєї освіти;

• відвідування та допомога в організації шкільних подій;

• популяризація національної культурної спадщини.

Користь для вчителів

• взаємодія батьків та вчителів;

• задоволення від своєї роботи (зменшення звільнень);

зменшення втрат навчального часу на вирішення проблем дисципліни;

• глибше розуміння культури школи та громади;

• подолання бар'єру неузгоджених дій у навчанні та вихованні.

Користь для школи

• зміцнення авторитету та підвищення рейтингу закладу в мікрорайоні;

• підвищення ефективності роботи школи;

• зміцнення і поглиблення позитивних стосунків між школою і сім'єю;

• надання необхідної та корисної інформації для батьків;

• надання підтримки школі з боку громади та батьків;

• розвиток природних здібностей дітей;

• фінансова підтримка;

• демократизація стосунків між учасниками навчально – виховного процесу.

Меценатишколи

Зальноосвітня школа № 29 - одна з найстаріших у районі: дата її заснування - 1952 рік. Хоч і будували в ті часи на совість, але майже 62 роки – неабиякий випробувальний термін для навіть найміцнішої споруди. Сьогодні в школі навчається майже 300 учнів, серед них є діти-сиріти, діти із багатодітних та малозабезпечених сімей. Отож матеріальну допомогу на облаштування навчального закладу – заміну вікон, дверей, ремонт покрівлі, фасаду школи, огородження території школи - більшість батьків надавати не в змозі, а державного фінансування ледве вистачає на заробітну плату та комунально-господарські потреби.

Шукати допомоги на облаштування школи, представники батьківського комітету, адміністрація школи вирішили у спонсорів, депутатів. Лист із проханням про допомогу надіслали депутату Миколаївської міської ради О.І.Мудраку. Олег Іванович – людина, яка відома миколаївцям своїми доброчинними справами. От і цього разу прохання не залишилося без уваги депутата. 210 квадратних метрів плитки для заміни підлоги на першому поверсі школи, меблі для їдальні та кабінету фізики, музичний центр,кондиціонер, комп’ютерна техніка вже надійшли в навчальний заклад від нього. Майже всі вікна у школі було замінено на металопластикові. Завдяки матеріальній допомозі Олега Івановича було відремонтовано спортивний зал. І надалі депутат пообіцяв опікуватися долею школи, адже йдеться про створення нормальних умов для навчання і виховання дітей.

На переконання Олега Івановича, кожна людина, яка має можливість допомогти дітям, додати в їх життя радості і комфорту, має зробити це. Неодноразово представники батьківського комітету школи, адміністрація висловлювали щиру вдячність Олегу Івановичу за розуміння і підтримку, за небайдужість до долі дітей.

Коли на порядку денному постало питання облаштування в школі внутрішніх туалетів, ми знову звернулися за допомогою до депутата Миколаївської міської ради Мудрака Олега Івановича. І вже до 1 вересня 2012 року було завершено облаштування нових сучасних туалетів.

Великою проблемою для школи є ремонт фасаду школи. Десять років листування з управлінням освіти не дало бажаних результатів. На засіданні батьківського комітету були згадані слова Остапа Бендера: «Спасение утопающего - дело рук самого утопающего». І знову батьки вирішили звернутися до Мудрака О.І. Були виділені депутатські кошти, за які було відремонтовано нажаль, тільки 50% фасаду. Але є надія на те, що з допомогою Олега Івановича ми закінчимо остаточно ремонт фасаду школи в наступному році.

Також матеріально допомагає школі депутат Миколаївської міської ради Крисенко О.В. Він не байдужий до проблем нашої школи, хоча школа розташована не на території, яка закріплена за депутатом.

Сучасна школа не може існувати без ІКТ, сучасної техніки. І саме в цьому питанні допоміг школі депутат Миколаївської міської ради Антощенко Ю.М. За підтримки Юрія Михайловича у школі з'явилася мультимедійна система, два телевізори, караоке, мікрохвильова піч, стільці та парти. Антощенко Ю.М. виділив кошти на капітальний ремонт кабінету № 13, де зараз розташований кабінет суспільних наук.

Допомога рідній школі – справа честі. Сьогодні у нашій школі навчаться небагато учнів. Та, не зважаючи на це, тут вирує життя: цікаві уроки з використанням ІКТ, змістовні виховні заходи, предметні тижні та вечори відпочинку – це і є її будні.

Гордість кожної школи – її випускники. Пишається своїми вихованцями і наша школа. Одним із них є Тамарянський Іван Іванович – директор компанії ЗАТ Миколаївбудінвест. Члени батьківського комітету, Кузьмич В.М. та Астремський О.А. звернулися до Тамарянського І.І. з проханням про допомогу у придбанні спортивного інвентарю. «Школа в свій час дала мені все, тепер прийшов мій час віддавати школі борги» - сказав Іван Іванович. І це не просто слова. Десять років Іван Іванович допомагає рідній школі: будівельними матеріалами, спортивним обладнанням, комп’ютерною технікою та корисними порадами.

«Спорт загартовує, виховує наполегливість, силу волі. Ми повинні намагатись забрати дітей з вулиці, від комп’ютерів у спортзал» - говорить Іван Іванович. З цією метою Тамарянський І.І. збудував у районі тенісний корт, куди запросив на заняття учнів нашої школи. І, дійсно, за період роботи спортивної секції, яку він оплачує, дисципліна в школі значно покращилась, зникли випадки бродяжництва, крадіжок. Двічі на тиждень учні школи із задоволенням відвідують секцію. А після занять до їх послуг - сучасна душова кабіна.

Іван Іванович також виділив кошти на якісну та дорогу фасадну фарбу.

Дбає Іван Іванович не лише про покращення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, а й про створення належних умов для навчання та роботи: з його ініціативи поновлено водогін питної води, його поради щодо естетичного оформлення школи завжди враховуються. Вчителі, учні та батьки висловлюють найщиріші слова вдячності людині, яка надає безкорисну допомогу для покращення матеріально-технічної бази школи. І ми горді тим, що «наш Тамарянський» (так тепер, з любов’ю, називають Івана Івановича в рідній школі) - випускник Миколаївської ЗОШ №29. А це значить – нашим учням є на кого рівнятись.

Батьківський комітет звернувся з проханням ще до одного випускника нашої школи - директора мережі магазинів «Стелла-Трейд» Іванченко О.Г., з проханням допомогти у справі ремонту спортивної зали, у придбанні миючих засобів для школи. І не вагаючись, Іванченко О.Г. виділив частину коштів на ремонт спортивної зали. Двічі на рік надає школі миючи засоби, запаси яких постійно треба поновлювати.

Відома істина, що одному важко виживати в світі, а тим паче в такому, як наш. Впевнена, що від участі батьків у справах школи виграє дитина. Ми вдячні батькам наших учнів за те, що вони, розуміючи, що держава не в змозі в повному обсязі забезпечити, тримати на контролі матеріально - фінансовий стан школи, взяли на себе певну частину обов'язків у справі утримання школи. За останні десять років за допомогою батьків та меценатів зроблено багато: відкрита їдальня, де діти отримують гаряче харчування, капітально відремонтовано спортивну залу та приміщення шкільного туалету, з`явилася актова зала, покладено плитку на першому поверсі школи, відремонтовано 7 кабінетів, придбано нові меблі у класні кімнати, замінено усі вікна на металопластикові та багато іншого. І все це завдяки підтримці загальношкільного батьківського комітету школи, усіх батьків навчального закладу.

Як бачимо, сьогодення вимагає стратегії оновлення взаємодії педагогів з батьками, розширення тематики життєво важливих проблем, надання більшої щирості та відвертості зустрічам, бесідам, їх конструктивності, неформальності. Однак, які б зміни не проходили, мені б хотілося, щоб саме вчителі нашої школи стали провідниками між домашньою педагогікою та шкільною.

А тому актуальними залишаються слова В.О.Сухомлинського «Час і батькам, і вчителям глибоко усвідомити, що ні школа без сім’ї, ні сім’я без школи не можуть справитись з найтоншим, найскладнішим завданням – становлення людини».

Дякую за увагу!

Кiлькiсть переглядiв: 9044

Коментарi

  • Stevenrense

    2017-05-02 12:12:47

    прогон хрумером логин скайпа kai230361 [url=https://kvastar.ru/messages/3117-Optimizaciya-seo-poiskovye-sistemy.html]заказать продвижение интернет ресурса[/url]...

  • JamesDum

    2017-04-28 15:32:43

    заказать продвижение интернет ресурса логин скайпа kai230361...

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Жовтень 2021 Наступна
ПВСЧПСН
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031